SCIENTIA, SUCCESSUS, INTEGRITAS

Kvaliteet

Kvaliteedi tagamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest ning haridus- ja teadusministri 19.06.2015 määruse nr 27 „Täienduskoolituse standard” nõuetest.

Õppejõud

Enamusel ARE Koolituse lektoritel on pikaajaline kõrgkooli õppejõu tööstaaž ning paljud neist on lisaks veel oma eriala tunnustatud praktikud. Lektoritel on kohustus olla kursis oma erialal toimuvate muudatustega ning osaleda erialalistel täiendkoolitustel, mille kohta esitatakse vastav tunnistus. Enne koolituskokkulepete tegemist hinnatakse lektorite kompetentsi ning nendega sõlmitakse vastav leping. Lektorite andmetega saab täpsemalt tutvuda menüüpunktis „Õppejõud”.

Õppekavad

Praegusel ajal pakub ARE Koolitus õpet kahe õppekava alusel: ettevõtlus ja raamatupidamine. Õppekavad on koostatud väljundipõhiselt ja lähtuvad õppurite vajadustest. Arvestatakse osalejate seniste teadmistega selles valdkonnas ning vajadusel tehakse õppetöö käigus vajalikke muudatusi. Lektorid kontrollivad oma teemavaldkonna kaasaegsust ja vajaduse korral teevad ettepanekuid nendes muudatuste sisseviimiseks. Õppekava ülesehitus võimaldab selle täiemahulist läbimist, või siis üksikute moodulite valimist. Õpperühmad komplekteeritakse üldjuhul väikesed (kuni 5 inimest), mis annab õppejõule võimaluse tegeleda õppuritega personaalselt. Kõigi küsimustega saab kohe lektori poole pöörduda.

Õppekeskkond

ARE Koolituse õppekeskkond on piisav täiendkoolituse läbiviimiseks ning õppekava eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks. Suuremate rühmade puhul toimub õpe aadressil Kopli 93. Väiksemate rühmade (sisuliselt individuaalõpe) korral aga aadressil Kopli 82-41, kus on sisustatud koduselt hubane õppeklass. Osalejatele on koolitaja poolt tagatud kohvipausid koos suupistetega. Vastavalt vajadusele on võimalik kasutada internetiühendust, videoprojektorit jt õpet toetavaid vahendeid. Õpilastele antakse kodutööks iseseisvaid ülesandeid. Vajadusel saab koolituse kestel lektoriga suhelda ka õppetööväliselt.

Tagasiside

Õppuritelt kogutakse tagasisidet juba koolituse toimumise ajal ja võimaluse korral tehakse õppetöö käigus kohe vajalikke muudatusi. Nii saab lektor juba alguses arvestada õpilaste eelnevate teadmistega selles valdkonnas ning ei pea pikemalt peatuma osadel, mida õppurid juba teavad. See annab võimaluse pakkuda õpet just selle konkreetse rühma vajadustest lähtuvalt. Kursuse lõppedes täidavad õpilased ankeedi, mis sisaldab küsimusi koolituse korralduse, õppe sisu, õppekava ja koolitaja kohta. Kui tagasiside käigus ilmneb, et lektoriga ei olda rahul, siis vajadusel vahetatakse lektor välja. Praktika on näidanud, et kõige objektiivsemat tagasisidet saab õpilasega suuliselt vesteldes.