SCIENTIA, SUCCESSUS, INTEGRITAS

Õppekorraldus

  1. Vastuvõtutingimused ja kord.

 1.1. Kursusele õppima asuja peab valdama eesti või vene keelt.

1.2. Kursuse alguskuupäevaks peab olema tasutud nõutud õppemaks (osamaksete korral esimene osamakse).

1.3. Töötukassa koolituskaardi omanikel tuleb registreerumisel ära märkida koolituskaardi number.

  1. Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

 2.1. Kursuse lõpetamise korral. Õpilasele väljastatakse ARE Koolituse poolt sellekohane tunnistus.

2.2. Õppetöös mitteosalemise korral. Kui õpilane ei ole osalenud loengutes ja ei ole täitnud õppejõu poolt antud ülesandeid.

2.3. Õppemaksu mittetasumise korral.

  1. Õppemaksu tasumise tingimused ja kord

 3.1. Õppemaks peab olema tasutud õppetöö alguskuupäevaks. Kui maksmine toimub osamaksetega, siis peab olema nimetatud kuupäevaks tasutud esimene osamakse, teised osamaksed tasutakse kooli poolt etteantud kuupäevadeks.

3.2. Töötukassa koolituskaardi omanike eest tasub Töötukassa.

  1. Õppemaksust vabastamise ja õppemaksu tagastamise tingimused ja kord.

 4.1. Õpilase põhjendatud sooviavalduse korral võib kool vähendada õpilase õppemaksu või ta sellest üldse vabastada. Seda tingimust saab kool rakendada juhul, kui õpperühma suurus on vähemalt kümme inimest. Iga sooviavaldus lahendatakse individuaalselt.

4.2. Õpingute katkestamise korral tagastatakse ettemakstud õppemaks.

  1. Õppetöös osalemise kord

5.1. Õpilane külastab loenguid tunniplaanis ettenähtud päevadel ja kellaegadel.

5.2. Täidab õppejõu poolt antud ülesandeid ja osaleb aktiivselt õppetöös.

5.3. Kasutab kooli vara heaperemehelikult.